AJUTORUL DE DECES

Ajutorul de deces se acordă, la cerere, in cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie aflat in intreţinerea acestora.

Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces nu este condiţionat de indeplinirea stagiului de cotizare.

IN CAZUL DECESULUI UNEI PERSOANE ASIGURATE SAU AL UNUI PENIONAR, ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, care poate fi: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curaotrul, moştenitorul in condiţiile dreptului comun sau, in lipsa acesteia, oricărei persoane care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionale dedeces.

Valoarea ajutorului de deces nu poate fi mai mică decat valoarea salariului mediu brut prognozat şi făcut public de CNPP, pentru anul 2017 acesta este de 3.131 lei.

IN CAZUL DECESULUI UNUI MEMBRU DE FAMILIE AL ASIGURATULUI SAU AL PENSIONARULUI, care nu are drept propriu de asigurări sociale şi se află in intreţinerea acestuia, ajutorul de deces se acordă titularului.SUNT CONSIDERAŢI MEMBRI DE FAMILIE

a). soţul/soţia

b). copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi in plasament familial sau cei incredinţaţi spre creştere şi educare familiei, in varstă de pană la 18 ani sau, dacă işi continuă studiile, pană la terminarea acestora, fără a depaşi varsta de 26 ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de varstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă inaintea varstelor menţionate;

c). părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.


Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezinta jumatate din cuantumul prevazut la art. 125 aln.(3). In anul 2017 acesta este in suma de 1.566 lei.

DE CE ACTE AVEŢI NEVOIE PENTRU
OBŢINEREA AJUTORULUI DE DECES

a). cerere tip;

b). certificat de deces (in original şi copie);

c). actul de identitate al solicitantului;

d). acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul acre atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;

e). acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile ocazionate de deces;

f). certificatul de inscriere intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copii şi data ivirii acesteia.


CUI TREBUIE SĂ VĂ ADRESAŢI PENTRU
PLATA AJUTORULUI DE DECES ?

a). angajatorului, in cazul decesului asiguratului care a desfăşurat activităţi pe bază de contract individual de muncă, respectiv al unui membru de familiea al acestuia;

b). instituţiei care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, in cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acesutia;

c). casei teritoriale de pensii, in cazul decesului pensionarului sau asiguratului care şi-a incheiat contract de asigurare, respectiv al unui membru de familie al acestora.

Last modified on Joi, 02 Martie 2017 11:49

OBIECTIVE

 • 1Creșterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat
 • 2Optimizarea cheltuielilor
 • 3Actualizarea sistemului informatic ( date, aplicații, comunicare)
 • 4Crearea și administrarea unui sistem integrat de date
 • 5Reducerea numărului de cereri soluționate peste termenul legal
 • 6Reducerea timpului mediu de soluționare a cererilor de acordare a prestațiilor
 • 7Reducerea riscurilor pentru accidente de muncă și boli profesiponale
 • 8Gestionarea corectă și eficientă a activității privind acordarea biletelor de tratament
 • 9O comunicare eficientă cu beneficiarii sistemului public de pensii
 • 10Creșterea transparenței instituționale
 • 11 Îmbunătățirea imaginii Casei Județene de Pensii Sălaj și a CNPP în mass-media locală  și centrală.

Contact

 • homeCasa Judeţeană de Pensii Sălaj
 • Tel.: Tel.: +4 0260 622145
 • Fax.: Fax.: +4 0260 660831
 • mailpublic@cjpsalaj.ro
 • mapAdresa: B-dul. Mihai Viteazul 85, Zalau
 • roadCod postal: 4700