ASIGURAREA IN SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE

In condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 a sistemului unitar de pensii publice, se poate asigura pe baza de contract de asigurare orice persoana fizica care doreşte sa se asigure, respectiv sa işi completeze venitul asigurat:

 • Persoane care lucrează in străinătate si care doresc sa fie asigurate in sistemul public de pensii din România.
 • Persoane care nu lucrează decât in propriile gospodarii.

Pe baza de contract de asigurare se pot asigura şi avocaţii, personalul clerical si asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, asociaţi, asociaţi unici, acţionari comanditari, administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de management in cadrul unor societăţi comerciale.

Pot fi asiguraţi ai sistemului public de pensii si cetăţenii români, cetăţenii altor state sau apatrizii pe perioada in care au conform legii domiciliu sau reşedinţa in România,  precum şi cetăţenii români, cetăţenii altor state si apatrizii care nu au domiciliu sau reşedinţa in România, in condiţiile prevăzute de instrumentele juridice cu caracter internaţional la care România este parte.

Contractele de asigurare sociala prevăzute la art. 6 alin 2 din Lege se încheie intre persoana interesata sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si Casa Judeţeana de Pensii Sălaj. Contractul de asigurare sociala se încheie in forma scrisa si produce efecte de la data înregistrării acestuia la  Casa Judeţeana de Pensii Sălaj.

Asiguraţii au obligaţia sa plătească contribuţii de asigurări sociale si au dreptul sa beneficieze de prestaţii de asigurări sociale conform Legii 263/2010 (pensia, ajutor de deces, bilet de tratament).

Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din lege, o constituie venitul lunar asigurat, înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mult de cinci ori valoarea acestuia respectiv pentru anul 2017 venitul minim asigurat este de 1.096 lei iar contribuţia minimă datorată 288 lei.

Contractul de asigurare sociala poate fi reziliat la iniţiativa oricăruia dintre parţi conform clauzelor prevăzute in contract. In cazul rezilierii contractului de asigurare, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie iar stagiul de cotizare se valorifică la stabilirea drepturilor de pensie.

Vă informăm că plata contribuţiei de asigurări sociale se poate efectua in numerar la caseria Casei Judeţene de Pensii Sălaj.

Conform art. 40 lit. c din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Plata contribuţiei se poate face anticipat pana la 31 decembrie a anului in curs.

STAGIUL DE COTIZARE

 • În sistemul public, stagiul de cotizare este constituit din perioadele pentru care s-a datorat contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajator şi asigurat sau după caz, s-a datorat şi plătit de către asiguraţii cu declaraţie de asigurare socială sau cu contract de asigurare socială, precum şi din perioadele în care persoanele asigurate au plătit contribuţii de asigurări sociale în alte ţări, în condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte;
 • În sistemul public se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontribuitive,denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:
  • a beneficiat sau beneficiază de drepturi de asigurări sociale:
   • îndemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă (concediu medical);
   • prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă;
   • îndemnizaţie pentru maternitate;
   • îndemnizaţie pentru creşterea copilului bolnav;
   • pensia de invaliditate.
  • a urmat cursurile de zi ale învăţămîntului universitar, organizat potrivit legii, cu condiţia absolvirii acestora;
  • a absolvit serviciul militar, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.
 • Vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, constituie stagiu de cotizare;
 • Perioadele pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale conform contractelor de asigurare sau declaraţiilor de asigurare incheiate în baza actelor normative anterioare datei de 01.04.2001, constituie stagiu de cotizare;
 • Constituie stagiu de cotizare şi timpul util la pensie realizat de agricultori în condiţiile reglementate de Lg.80/1992, precum şi cel realizat anterior apariţiei Lg.80/1992;
 • Între sistemul public şi celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, neintegrate pînă la data intrării în vigoare a Legii 19/2000 inclusiv sistemul pensiilor militare, se recunosc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor de pensie, pentru limită de vârstă, de invaliditate şi de urmaş, precum şi a altor drepturi de asigurări sociale prevăzute de legea sistemului public de pensii. În această situaţie, prestaţiile de asigurări sociale în sistemul public se stabilesc numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem.
Last modified on Joi, 02 Martie 2017 11:45

OBIECTIVE

 • 1Creșterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat
 • 2Optimizarea cheltuielilor
 • 3Actualizarea sistemului informatic ( date, aplicații, comunicare)
 • 4Crearea și administrarea unui sistem integrat de date
 • 5Reducerea numărului de cereri soluționate peste termenul legal
 • 6Reducerea timpului mediu de soluționare a cererilor de acordare a prestațiilor
 • 7Reducerea riscurilor pentru accidente de muncă și boli profesiponale
 • 8Gestionarea corectă și eficientă a activității privind acordarea biletelor de tratament
 • 9O comunicare eficientă cu beneficiarii sistemului public de pensii
 • 10Creșterea transparenței instituționale
 • 11 Îmbunătățirea imaginii Casei Județene de Pensii Sălaj și a CNPP în mass-media locală  și centrală.

Contact

 • homeCasa Judeţeană de Pensii Sălaj
 • Tel.: Tel.: +4 0260 622145
 • Fax.: Fax.: +4 0260 660831
 • mailpublic@cjpsalaj.ro
 • mapAdresa: B-dul. Mihai Viteazul 85, Zalau
 • roadCod postal: 4700