Noutăţi apărute în domeniul legislaţiei care stă la baza desfăşurării activităţilor Casei Judeţene de Pensii Sălaj, cu impact asupra beneficiarilor acestora

I. PREZENTAREA  MODIFICĂRILOR ÎN LEGISLAȚIA CARE REGLEMENTEAZĂ PENSIILE

 

LEGE nr. 192 / 07.07. 2015 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

PRECIZĂRI
REFERITOARE LA ACEASTǍ LEGE

Prevederile Legii nr.192/2015 au intrat în vigoare de la data de 10 iulie 2015.
Noile dispoziţii legale prevăd că pensionarii ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 01 ianuarie 2011 şi care au desfăşurat activităţii în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activități în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale, potrivit legii, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade.

Aceste persoane beneficiază de recalcularea drepturilor de pensie dacă nu fac parte din categoria pensionarilor care au beneficiat de majorarea punctajelor anuale conform O.U.G. nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, Legii nr. 218/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, art. 78^2 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, de prevederile art. 169 din Legea 263/2010, precum şi de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii speciale după data de 1 aprilie 2001.

Menţionăm că nu au făcut parte din categoria pensionarilor care au beneficiat de majorările mai sus menţionate, pensionarii pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă prevăzută de acte normative cu caracter special (ex: minerii care au avut cel puţin 20 ani în subteran, asiguraţii care au desfăşurat stagii de cotizare în zona I de radiaţii - minim 15 ani şi II de radiaţii - minim 17 ani, persoanele care au beneficiat de pensie datorită stagiilor de cotizare realizate în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat, persoanele care au beneficiat de pensie datorită stagiului de cotizare realizat în condiţii speciale).

Recalcularea drepturilor de pensie va fi realizată prin creşterea punctajelor anuale realizate în perioadele mai sus menţionate, după cum urmează:

a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale;
b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite.
La determinarea punctajului mediu anual utilizându-se stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii.
Precizăm că recalcularea drepturilor de pensie se va realiza în termen de 24 luni, termen calculat de la data de 1 ianuarie 2016, drepturile de pensie recalculate urmând a fi plătite începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Legea nr. 155/18.06.2015 privind reducerile vârstei standard de pensionare

PRECIZĂRI
REFERITOARE LA ACEASTǍ LEGE

Prevederile Legii nr. 155/2015 se referă la reducerile vârstei standard de pensionare.
Elementul de noutate adus de această modificare constă în faptul că pentru persoanele care au realizat stagiu de cotizare în grupa I de muncă, reducerea vârstei standard de pensionare operează în aceleași condiții ca pentru persoanele care au desfășurat activități în condiții speciale de muncă.
Mai exact, dacă până în prezent, reducerea vârstei standard de pensionare în situația persoanelor care au desfășurat activități în grupa I de muncă opera doar pentru minim 6 ani realizați în grupa I de muncă, conform noilor reglementări reducerea vârstei standard de pensionare operează pentru minim 2 ani realizați în astfel de condiții de muncă, iar reducerea este de 6 luni pentru fiecare an lucrat în grupa I de muncă.
În cazul persoanelor care au desfășurat activități în grupa a II a de muncă până la data de 1 aprilie 2001, respectiv în condiții deosebite de muncă după această dată, condițiile de reducere a vârstei standard de pensionare reglementate de Legea nr. 263/2010, respectiv conform Tabelului nr. 1 al art. 55 din lege, se mențin în continuare, nefiind modificate prin Legea nr. 155/2015.
Un alt element de noutate introdus de Legea nr. 155/2015  constă în posibilitatea cumulării stagiilor de cotizare mai mici de 6 ani realizate în condițiile grupei a II a, respectiv în condiții deosebite, cu stagiile de cotizare realizate în grupa I de muncă/condiții speciale mai mici de 2 ani.
Reducerea vârstei standard de pensionare se face pentru ani întregi lucrați în condiții de muncă.
Legea acționează pentru viitor, noile prevederi aplicându-se atât înscrierilor la pensie începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 155/2015, cât și în situația transformării, începând cu această dată, a pensiilor anticipate/pensiilor anticipate parțiale în pensii pentru limită de vârstă și a trecerilor de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă. 

 

 

 

 

       Legea 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii

PRECIZĂRI
REFERITOARE LA ACEASTǍ LEGE

 1. Legea nr. 125/23.09.2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 700/24.09.2014, a intrat în vigoare la data de 01.10.2014.

 

 1. Legea prevede, pe de o parte, scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, indemnizaţii sociale pentru pensionari şi indemnizaţii pentru însoţitori, ale pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii la data de 1 octombrie 2014 şi pe de altă parte, restituirea sumelor reţinute cu acest titlu începând cu data de 1 ianuarie 2011.
 1. Încetarea reţinerilor din pensie s-a făcut în baza unei decizii, emisă pentru fiecare persoană în parte, potrivit modelului aprobat prin Ordin al Preşedintelului CNPP.

 

 1. Pentru restituirea acestor sume, pensionarii trebuie să depună cerere. Cererile se depun la casele judeţene de pensii în evidența căreia se află, sau, după caz, la casele de pensii sectoriale (a MAN, MAI sau SRI). Nedepunerea cererii atrage nerestituirea sumelor.
 1. Subliniem că sumele care au fost recuperate de la pensionari începând cu data de 01.01.2011 vor fi restituite eşalonat, pe o perioadă de 5 ani calendaristici, începând cu anul 2015, prin plăţi anuale egale.

 

 1. În situaţia în care asupra drepturilor de pensie din luna octombrie 2014, au fost operate reţineri din pensii cu titlu de debit, sumele respective au fost restituite automat de casele teritoriale de pensii, în luna noiembrie 2014.

 

 1. Nu fac obiectul acestei reglementări debitele care au drept cauză culpa debitorului, cum ar fi: folosirea unor documente eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către debitori a unor date neconforme realităţii, nerespectarea unor obligaţii legale care le revin pensionarilor, inclusiv în cazul cumulului pensiei cu venituri salariale sau asimilate salariilor, ori, după caz, cu venituri din activităţi independente.

 

 

                                               


Legea 134/2014 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 329/2009

PRECIZĂRI
REFERITOARE LA ACEASTǍ LEGE

Plafonul pentru cumularea pensiei cu salariul primit de la o autoritate sau instituţie publică a fost eliminat, potrivit acestei legi.


Legea nr. 134/2014, care abrogă din cadrul Legii nr. 329/2009 prevederile referitoare la regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 753/2014 şi se aplică din 19 octombrie 2014.

Potrivit vechilor dispoziţii ale Legii nr. 329/2009, pensia netă putea fi cumulată cu veniturile salariale dacă nivelul acesteia NU depăşea nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Persoanele vizate de acest plafon erau, conform articolului 17 din Legea nr. 329/2009, beneficiarii dreptului la pensie aparţinând atât sistemului public de pensii, cât şi sistemelor neintegrate sistemului public care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire,
 potrivit legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială.

Astfel, pensionarii cumularzi al căror nivel al pensiei depăşea nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aveau de optat în scris între suspendarea plăţii pensiei şi încetarea raporturilor de muncă, a raporturilor de serviciu sau a actului de numire în funcţie.

În cazul pensionarilor cumularzi care nu-şi exprimau în scris opţiunea, raporturile de muncă/serviciu sau actul de numire în funcţie încetau de drept.

Plafonul privind cumulul pensiei cu salariul a fost impus prin Legea nr. 329/2009 pentru a reduce cheltuielile bugetare.

Aşadar, din 19 octombrie 2014, prevederile care impuneau un plafon la cumularea pensiei cu salariul NU se mai aplică.

 

 

 

NOUTĂŢI INTRODUSE PRIN LEGEA BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT ŞI LEGEA BUGETULUI DE STAT
-PE ANUL 2015-

 Având în vedere:

 • Legea nr. 187/2014 a bugetului asigurǎrilor sociale de stat pe anul 2015, publicatǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 30 decembrie 2014;
 • Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 30 decembrie 2014;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru anul 2015, în sistemul public de pensii sunt aplicabile următoarele valori:

 

1. Pentru calculul contribuţiilor de asigurǎri sociale datorate, cotele sunt:
- pentru condiţii normale de muncă: 26,3%   
- pentru condiţii deosebite de muncă: 31,3%   
- pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă: 36,3% .

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale este de 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 5% şi este inclusă în contribuţia individuală de asigurări sociale.

Plafonul maxim al bazei de calcul a contribuţiei de asigurǎri sociale este reprezentat de valoarea corespunzǎtoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, respectiv 12.075 lei.

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului este de  2.415 lei.

În situaţia contractelor de asigurare socială, nivelul minim al venitului lunar asigurat este de 845 lei, iar nivelul maxim de 12.075 lei. Astfel, cota de contribuţie de asigurări sociale de stat reprezintă 26,3% din venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socialǎ, respectiv 222 lei în cazul venitului minim lunar asigurat de 845 lei sau 3.176 lei în cazul venitului lunar asigurat maxim de 12.075 lei.

 

 

2. Pentru calculul drepturilor de pensie:

Valoarea punctului de pensie este de 830,2 lei.
Această valoare a crescut cu 5% faţa anul 2014, când s-a situat la nivelul de 790,7 lei. Totodată această valoare se are în vedere şi la calculul cuantumului pensiei pentru cei care şi-au deschis sau îşi vor deschide drepturile la pensie în cursul acestui an.
Indicele de corecţie pentru pensionarii ale căror drepturi de pensie se deschid în anul 2015,  este de 1,07.

3. Alte drepturi:

Cuantumul ajutorului de deces este de:
•        2.415 lei   - în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
•        1.208 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, este de 665 lei.

          Începând cu 1 ianuarie 2015, indemnizaţia socială pentru pensionari, a crescut de la 350 lei la 400 lei.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIVE

 • 1Creșterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat
 • 2Optimizarea cheltuielilor
 • 3Actualizarea sistemului informatic ( date, aplicații, comunicare)
 • 4Crearea și administrarea unui sistem integrat de date
 • 5Reducerea numărului de cereri soluționate peste termenul legal
 • 6Reducerea timpului mediu de soluționare a cererilor de acordare a prestațiilor
 • 7Reducerea riscurilor pentru accidente de muncă și boli profesiponale
 • 8Gestionarea corectă și eficientă a activității privind acordarea biletelor de tratament
 • 9O comunicare eficientă cu beneficiarii sistemului public de pensii
 • 10Creșterea transparenței instituționale
 • 11 Îmbunătățirea imaginii Casei Județene de Pensii Sălaj și a CNPP în mass-media locală  și centrală.

Contact

 • homeCasa Judeţeană de Pensii Sălaj
 • Tel.: Tel.: +4 0260 622145
 • Fax.: Fax.: +4 0260 660831
 • mailpublic@cjpsalaj.ro
 • mapAdresa: B-dul. Mihai Viteazul 85, Zalau
 • roadCod postal: 4700