Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/ gestionate de institutie

Lista cu documentele de interes publicLista cu documentele produse/ gestionate de institutie
 • Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Institutiei;
 • Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor institutiei, programul de funcţionare şi programul de audienţe;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Institutiei, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • Programele şi strategiile proprii în domeniul administraţiei publice;
 • Raportul anual cu privire la activitatea Institutiei;
 • Regulamentul de organizare si functionare al Institutiei;
 • Regulamentul intern al Casei Judeţene de Pensii Sălaj;
 • Bugetul de venituri şi cheltuieli al institutiei şi bilanţul contabil;
 • Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei;
 • Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă şi declaraţii de presă;
 • Declaraţii de avere;
 • Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 • Informaţii privind organizarea licitaţiilor la nivelul Instituţiei, conform legislaţiei în vigoare;
 • Prelucrări statistice proprii din sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;
 • Lista societăţilor comerciale din turism cu care CNPP are încheiate contracte de prestări servicii pentru eliberarea biletelor de tratament balnear;
 
 • Acte normative
 • Borderouri de expediere corespondenţă
 • Borderouri speciale pentru plata drepturilor
 • Carta de audit intern
 • Circulare elaborate în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniu de competenţă
 • Codul de conduită specific domeniului de activitate
 • Corespondenţă (intra şi inter-instituţională, cetăţeni, persoane juridice)
 • Condică de prezenţă
 • Chestionare
 • Decizii emise de directorul executiv
 • Decizii privind stabilirea drepturilor
 • Decizii privind stabilirea debitelor
 • Documentaţii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cereri pentru oferte, contracte de achiziţii publice
 • Documente contabile: bilanţul contabil, bugetul de venituri şi cheltuieli, cont de rezultat patrimonial, cont execuţie cheltuieli, cont execuţie venituri
 • Documente privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor
 • Dosare de achiziţie publică
 • Dosare profesionale
 • Dosare de audit public intern
 • Documente justificative, angajamente bugetare şi legale, ordonanţări de plată
 • Documentaţie de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale
 • Documentaţia privind reprezentarea în instanţă
 • Formulare specifice domeniului de activitate
 • Hotărâri emise de comisiile de aplicare a legilor speciale
 • Materiale       de informare ( ghiduri, broşuri, etc.)
 • Metodologii de lucru, norme interne
 • Note de prezentare
 • Petiţii
 • Planuri multianuale şi anuale de audit
 • Procese verbale de control, note de constatare
 • Proceduri de sistem şi operaţionale de lucru
 • Programe şi strategii în domeniu
 • Programul de dezvoltare anual al Sistemului de Control Intern /Managerial
 • Protocoale de colaborare cu diferite autorităţi şi instituţii publice
 • Rapoarte şi analize
 • Răspunsuri la petiţii sau alt tip de solicitări provenite de la autorităţi şi instituţii ale statului,   persoane juridice, persoane fizice, mass-media
 • Referate
 • Registre de evidenţă
 • Registre intrare – ieşire corespondenţă
 • Registrul de evidenţă a cauzelor pe rol la instanţele de judecată
 • Regulamentul intern
 • Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare
 • Situaţii nominale ale posturilor si personalului pe compartimente
 • Situaţii periodice privind domeniul de activitate
 • Situatii statistice
 • Statele de funcţii
Last modified on Marți, 13 Septembrie 2016 23:14

OBIECTIVE

 • 1Creșterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat
 • 2Optimizarea cheltuielilor
 • 3Actualizarea sistemului informatic ( date, aplicații, comunicare)
 • 4Crearea și administrarea unui sistem integrat de date
 • 5Reducerea numărului de cereri soluționate peste termenul legal
 • 6Reducerea timpului mediu de soluționare a cererilor de acordare a prestațiilor
 • 7Reducerea riscurilor pentru accidente de muncă și boli profesiponale
 • 8Gestionarea corectă și eficientă a activității privind acordarea biletelor de tratament
 • 9O comunicare eficientă cu beneficiarii sistemului public de pensii
 • 10Creșterea transparenței instituționale
 • 11 Îmbunătățirea imaginii Casei Județene de Pensii Sălaj și a CNPP în mass-media locală  și centrală.

Contact

 • homeCasa Judeţeană de Pensii Sălaj
 • Tel.: Tel.: +4 0260 622145
 • Fax.: Fax.: +4 0260 660831
 • mailpublic@cjpsalaj.ro
 • mapAdresa: B-dul. Mihai Viteazul 85, Zalau
 • roadCod postal: 4700